privacy policy

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen via onze website, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 

     I.               Wie zijn we?

Creaton Benelux NV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 9 bus 12, met KBO nummer: 0701.968.313.

 U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Tel:  015 79 89 20

Email: info@creaton.be 

   II.               Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

·        Identificatiegegevens: voornaam, naam, land, straat en huisnummer, plaats, postcode, telefoonnummer en e-mail adres.

·        Alle gegevens die u vrijwillig aan ons overmaakt wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.

·        Uw IP adres, locatiegegevens, browsergegevens, besturingssysteem, duur van uw bezoek, de door u bezochte pagina’s, links waarop u klikt door het gebruik van cookies (raadpleeg hiervoor onze cookie policy)

   III.               Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om volgende redenen en op de erbij vermelde wettelijke basis:

 

Doel

 

Wettelijke basis

Beheer van contactverzoeken

Contractuele noodzaak

Promotie-en marketingdoeleinden

Toestemming

 Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde dan degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

 

  IV.               Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel omwille van de hiervoor aangegeven doeleinden.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 

-         U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;

-         Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van bv. (het voorkomen van) fraude en misbruiken ;

-         In het geval van overdracht van onze bedrijfsactiviteiten aan een derde;

-         Wij doen beroep op derden om een deel van de gegevensverwerking uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;

 

    V.               Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw gegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden na verloop van 6 maanden na het laatste contact met ons.

 

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

 

  VI.               Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

-         Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

-         De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

-         Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

-         Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens (of bij een autoriteit naar uw keuze):

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

-   Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

 

 VII.               Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan ons contacteren via hogerstaande contactgegevens.

 

VIII.               Beveiliging

 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

  IX.               Wijzigingen aan het privacy beleid

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.